Новини

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

e-mail: vatiaquartz@gmail.com.

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за «Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище  “Златен дол”, участък “II“ и участък “III“.

 

Местоположение:

Землищата на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Запасите и ресурсите на индустриални минерали – каолин-кварцова суровина в участък “II“ и участък “III“ на находище „Златен дол“ са установени при проведено геоложко проучване в периода 2015-2017 г. на основание сключен договор на „ВАТИЯ КВАРЦ” АД с Министъра на енергетиката. Общата площ на установените запаси и ресурси  възлиза на 758 046.0  m2. За осъществяване на дейността е необходима проекто-концесионна площ от  5 965 662,0  m2.

Предвижда се максимално годишно да се изземва около 1 100 000 t каолиново-кварцова суровина, за концесионен период от 35 години. Разработката на находището ще се извършва по открит начин, без провеждане на пробивно-взривни работи. Разкривката (почвен слой, льос и вътрешна разкривка) и каолин-кварцовата суровина ще се изкопават директно от масива чрез хидравличен багер и ще се натоварват на автотранспорт. Разкривните материали  ще се депонира на почвени депа и насипища в рамките на проекто-концесионната площ. Добитата суровина ще се извозва извън  находището. Тя ще се преработва до получаване на фракции каолин и кварцов пясък във външна инсталация, която не е предмет на това инвестиционно предложение.

В кариерите на участъците на находище „Златен дол“ ще се извършва поетапна техническа и биологична рекултивация.

Не се налага усвояване на земи извън проекто-конценсионната площ на находище „Златен дол за изграждане на външни пътни връзки. Ще се ползват полски пътища, които при необходимост ще бъдат укрепени. Водоснабдяване и електроснабдяване на обекта не се предвиждат.

 

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел.. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17; e-mail: vatiaquartz@gmail.com

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Русе;

Адрес: 7000 гр. Русе, бул.“Придунавски“ №20, п.к. 26, тел. 082/820 774; факс 082/820 799;

email:riosv@riosvruse.org

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

e-mail: vatiaquartz@gmail.com.

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за «Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище  “Блян”, участък “VII“, участък “I“, участък “III“ и участък “IV и V“.

 

Местоположение:

Землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област Русе.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Запасите и ресурсите на индустриални минерали – каолин-кварцова суровина в участък “VII“, участък “I“, участък “III“ и участък “IV и V“ на находище „Блян“ са установени при проведено геоложко проучване в периода 2015-2017 г. на основание сключен договор на „ВАТИЯ КВАРЦ” АД с Министъра на енергетиката. Общата площ на установените запаси и ресурси  възлиза на 869 140,60 m2. За осъществяване на дейността е необходима проекто-концесионна площ от  6 895 586,0 m2.

Предвижда се максимално годишно да се изземва около 1 100 000 t каолиново-кварцова суровина, за концесионен период от 35 години. Разработката на находището ще се извършва по открит начин, без провеждане на пробивно-взривни работи. Разкривката (почвен слой, льос и вътрешна разкривка) и каолин-кварцовата суровина ще се изкопават директно от масива чрез хидравличен багер и ще се натоварват на автотранспорт. Разкривните материали  ще се депонира на почвени депа и насипища в рамките на проекто-концесионната площ. Добитата суровина ще се извозва извън  находището. Тя ще се преработва до получаване на фракции каолин и кварцов пясък във външна инсталация, която не е предмет на това инвестиционно предложение.

В кариерите на участъците на находище „Блян“ ще се извършва поетапна техническа и биологична рекултивация.

Не се налага усвояване на земи извън проекто-конценсионната площ на находище „Блян за изграждане на външни пътни връзки. Ще се ползват полски пътища, които при необходимост ще бъдат укрепени. Водоснабдяване и електроснабдяване на обекта не се предвиждат.

 

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел.. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17; e-mail: vatiaquartz@gmail.com

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Русе;

Адрес: 7000 гр. Русе, бул.“Придунавски“ №20, п.к. 26, тел. 082/820 774; факс 082/820 799;

e-mail:riosv@riosv-ruse.org

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

email: office@vatia.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за «Продължаване на срока на предоставена концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище Стрелча – Мерата”, участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец”.

Местоположение:

Землище на гр. Стрелча, Община Стрелча, областПанагюрище

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД – СОФИЯ е титуляр на държавна концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити от находище “Стрелча – Мерата” – участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец” със срок 08.12.2018 г.

СРешение № 658/08.08.2016 г.МС приемапредложение на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД за изменение на договор за предоставяне на концесията спродължение от 15 годинидо 08.12.2033г.

Предвижда се запазване на концесионните площи и на досега прилаганата технология за експлоатация в участъците на находище „Стрелча-Мерата“ – открит добив на индустриални минерали – пегматити чрез разкриване на полезното изкопаемо и отбиване на минната маса при прилагане на пробивно-взривни работи, натоварване на скалната маса на автосамосвали и извозване извън обектите на находището като краен продукт. Средно годишно от находището ще се изземват около 100 000 t пегматити.

В кариерите на участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец” ще се извършва поетапна рекултивация. Почвените материали ще се съхранват разделно на временни депа с цел оползотворяване за рекултивационни дейности; скалната разкривка ще се депонира на две насипища, които ще се рекултивират в края на концесионния срок.

Ще се ползва съществуващата инфраструктура.

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. 0899 919 850;факс:+359 2 854 81 17; email: office@vatia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Пазарджик;

Адрес: 4400 Пазарджик; П.К. 220; ул. “Генерал Гурко”№3, ет.4;тел. 034/ 40 19 35; Факс: 034/ 44 55 85; e-mail:  riewpz@riewpz.org.


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

email: office@vatia.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение заДобив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити от находище “Малък Гайтановец”, община Белово, област Пазарджик с продължаване на срока на предоставената държавна концесия“.

Местоположение:

Землища на гр. Белово и с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД – СОФИЯ е титуляр на държавна концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали –доломити от находище “Малък Гайтановец“, община Белово със срок 08.12.2018 г.

СРешение № 1042 от 5 декември 2016 годинаМС приемапредложение на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД за изменение на договор за предоставяне на концесията с продължение от 15 годинидо 08.12.2033г.

Предвижда се запазване на концесионната площ и на досега прилаганата технология за експлоатация в находище „Малък Гайтановец“ – открит добив на индустриални минерали – доломити чрез непрекъснато изземване на запасите. Разкриването, подготовката и добивът на полезното изкопаемо се извършва по две технологични схеми – чрез прилагане на комплекс от пробивно-взривни работи и без пробивно-взривни работи, натоварване на скалната маса на автосамосвали и извозване извън находището за първична преработка. Средно годишно от находището ще се изземват около 100 000 t доломити.

В кариерата ще се извършва поетапна рекултивация. Почвените материали ще се съхранват разделно на временно депо с цел оползотворяване за рекултивационни дейности.

Ще се ползва съществуващата инфраструктура.

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. 0899 919 850;факс:+359 2 854 81 17; email: office@vatia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Пазарджик;

Адрес: 4400 Пазарджик; П.К. 220; ул. “Генерал Гурко”№3, ет.4;тел. 034/ 40 19 35; Факс: 034/ 44 55 85; e-mail:  riewpz@riewpz.org

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на “ВАТИЯ ХОЛДИНГ”АД относно политиката на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд