Находище “Крайчинец”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Местоположение  

Находище “Крайчинец” е разположен на около 2 кm северозападно от гр. Белово – Пловдивска област.

Находището е проучвено през 1969 год., а експлоатацията му е от 1970 год.. Запасите от доломитизирани мрамори са изчислени и утвърдени от ДКЗ с протокол № НБ – 21 от 10.09.1998 год. на МОСВ.

На обекта се извършва добив на мраморна суровина по открит начин.

Суровината от кариерата е предназначена за производство на минерално брашно и фуражна креда, мозайка и млени скали  за строителни цели.

Географска характеристика

Находище “Крайчинец” е разположено на левия склон на долината на р. Марица. То попада в югоизточната част на Ихтиманска Средна гора. Надморската височина варира от 380 до 280 m. Релефът около и в находището е ниско-планински, на места хълмист.

Основната отводнителна артерия в района е река Марица, в която се вливат водите от по-малки дерета. При навлизането си в Тракийската низина, режимът й се обуславя от хидрометереологичните условия на Рила. Като цяло, в хидрогеоложко отношение, находището се определя като сухо.

Преобладаващи ветрове са североизточните и северозападните.

Географското положение и орографските особености обуславят умерено – континетналният, със слабо средиземноморско влияние характер на района на находището. Това позволява да се провеждат открити експлоатационни работи през цялата година.

Геоложка и хидрогеоложка характеристика

В геоложкия строеж на находище “Крайчинец”, участват скалите от горният (мраморен) хоризонт на протерозойския метаморфен комплекс (Pt2). – мраморизирани варовици, мрамори и доломити с прослойки от калкошисти, слюдени шисти и др.В тектонско отношение не се наблюдават люспувания и навлаци.

Скалите в находището имат пластов характер и изграждат една моноклинална структура с простирание югоизток – северозапад. Пластовете са нагънати с често сменящи се елементи на залягане, напукани и натрошени.

Мраморите и мраморизираните варовици са сиви, сивобели с неравен лом. На места в тях се срещат ивици от ситнозърнеста доломитна маса и гнезда от слюди.

Доломитите и доломитизираните мрамори са по-сиви от мраморите и цвета им се изменя от сив до бял. Те са дребнозърнести, с неравен лом и в тях също се наблюдават ивици и ядки от мрамор.

Прослойките от шисти в мраморизираните варовици и доломити са представени от кварц-серицитови и амфиболитови разновидности.

Гнайсите са главно мусковитови и биотит-мусковитови с аплитоиден характер. Изградени са от плагиоклаз, микроклин, кварц и слюда в подчинено количество.

Скалите на хоризонта са процепени на места от хидротермални кварцови жили с малко карбонат. Между кварцовите зърна се наблюдават отделни минерали от калцит, мусковит апатит и др.

Мраморизираните варовици и доломити, както и всички останали скали, които участват в геоложкия строеж на находището са напукани, на места и натрошени. Това улеснява бързото просмукване на атмосферните води и дренирането им от р. Марица.

За района около находище “Крайчинец” има изготвени топографски  карти  в М = 1 : 25 000  и  М = 1 : 5 000, а за самата кариера – топографен план и геоложка карта в М = 1 : 500, които не са координирани с държавната триангулация и не са на разположение на “ВАТИЯ” АД

За нуждите на проучването са прокарани 12 ядкови сондажи и разчистки за определяне  на литоложките разновидности.

Геоложката документация е водена по установената в геоложката практика методика.

Сондажните ядки са опробвани на секции с различна дължина, а канавите – браздово, като резултатите от тези опробвания са нанасяни в геоложки бележници.

Взети са проби за определяне на физико – механичните показатели, химичния състав и петрографската характеристика на суровината. Техноложка проба не е взета, тъй като находището се експлоатира и са изяснени техноложките условия.

За изясняване на хидрогеоложките условия в участъците не са провеждани специални хидрогеоложки проучвания, поради леките и благоприятни условия за открита експлоатация. Съществуващите условия не позволяват да се формират водоносни хоризонти. Котата на експлоатация е по-висока от нивото на р. Марица, което елиминира затруднения от хидрогеоложки характер по време на експлоатацията.

Хидрогеоложките и минно – техническите условия на находището са благоприятни за открит начин на добив.

Качествена характеристика на полезното изкопаемо

В качествено отношение, мраморите в находище “Крайчинец” имат следната характеристика:

 • SiO2+ Al2O3+Fe2O3 –                <   2.0%;
 • обемно тегло                           –           2.66 гр/см3;
 • специфично тегло                 –           2.76 гр/см3;
 • пористост                                  –                   2.39%;
 • водопопиваемост                  –                   0. 56%;
 • износване по Девал              –                     5.32%.

якост на натиск в

 • сухо състояние                 –             911 кг/см2;
 • водонапито състояние –                774 кг/см2;
 • замразено състояние       –             671 кг/см2.

Химическият състав на материала в находището варира в широк диапазон:

 • СаО                                                    30,5 ? 54,6 %;
 • MgO                                                     0,8 ? 18,4 %;
 • Al2O3 + Fe2O3 + SiO2 <  2 %.