Находище “Малък Гайтановец”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Справка за концесията от Национален концесионнен регистър.

Местоположение  

Находището за добив на доломит се намира в землището на гр. Белово, община Белово, Пловдивска област.и е  е разположено на десният склон на долината на р. Марица, в участъка между реките Яденица и Раковица. То заема част от възвишението Раковица, най-североизточната и ниска част на Рила. Най – високата точка в находището е 422 м., а най- ниската – 341 м. Релефът около и в находището е силно пресечен.

Основната отводнителна артерия в района е река Марица, в която се вливат водите от по-малки дерета. Периодично появяващите се води от карстов и пукнатинен характер, или в следствие на интензивни атмосферни валежи, се отвеждат в дерето – западно от находището по гравитачен път. Като цяло, в хидрогеоложко отношение, находището се определя като сухо.

Географското положение и орографските особености обуславят умерено – континенталният, със слабо средиземноморско влияние характерно за района на находището. Това позволява да се провеждат открити експлоатационни работи през цялата година.

Геоложка и хидрогеоложка характеристика

За района на Белово има изготвени топографски  карти  в М  1 : 25 000  и  М  1 : 5 000  от  “Геопланпроект” София.

При провеждане на геологопроучвателните работи е използвана по-едро мащабна карта на “Геоложки проучвания”. За нуждите на проучването са използвани данните от естествените разкрития, канавите и прокараните машинни сондажи. Поради разкритието само на доломити в проучваната площ, не е съставена геоложка карта в М=1:1 000.

Сондажите са прокарани по мрежа 100 х 100 м. а канавите на около 100 м. от фронта на кариерата.

Сондажните ядки са опробвани на секции с различна дължина, като резултатите от тези опробвания са нанасяни в геоложки бележници. Въз основа на тази документация са съставени сондажни колонки в М=1:1 000.

Геоложката документация е водена по установената в геоложката практика методика.

Техноложки проби не са взимани, поради доказаните вече технологични свойства на доломитите в процеса на експлоатация на находището.

За изясняване на хидрогеоложките условия в участъците не са провеждани специални хидрогеоложки проучвания, поради леките и благоприятни условия за открита експлоатация. Подпочвени води няма. При прокарване на сондажи, водно ниво не е установено.

Хидрогеоложките и минно – техническите условия на находището са благоприятни за открит начин на експлоатация.

В геоложкия строеж на находище “Малък Гайтановец”, участват скалите на протерозойския метаморфен комплекс (Pt2). Те са представени от гнайси, шисти, амфиболити, мрамори и др. Най- широко разпространение имат мраморизираните доломити, които са полезното изкопаемо на находището.

Образуването на доломитите се свързва с преработката (метаморфозата) на варовици, имащи седиментен произход. При отлагането на карбонатите, като източник на магнезий са послужили разтворените в морската вода магнезиев сулфат, магнезиев двухлорид и вероятно водните карбонати на магнезия, попадащи в утайката. Преобразуването на варовиците, доломитите и глинестите скали в мрамори, доломитни мрамори, гнайси и шисти е протекло под въздействието на регионален метаморфизъм. Гранитните интрузии в края на палеозоя (Pz) са допринесли за окончателното метаморфозиране на скалите и за изнасяне на цялата област над морското равнище.

Доломитите изграждащи находището са дребнозърнести със захаровиден изглед, плътни с неравен лом. По пукнатините им се среща калцит, кварц – образуван по-късно и в минимални количества, глина или лимонитни налепи. Доломитите имат пластов характер и сравнително лесно се поддават на изветрителни процеси. Особено силно въздействие върху тях оказват атмосферните води. Последните ги разтварят и се образуват карстови форми.

Доломитите са мономинерална скала, изградена почти изцяло от минерала доломит.

Качествена характеристика

В качествено отношение, доломитите от находище “Малък Гайтановец” имат следната характеристика:

  • MgO               –           >   19%;
  • CaO                –           >   28%;
  • SiO2 –           <   2.5%;
  • Al2O3 –           < 0.30 %;
  • Fe2O3 –           < 0.15 %.
  • Обемно тегло – 2.8 г/м3