Находище “Побит камък”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Справка за концесията от Национален концесионнен регистър.

Местоположение  

Находище “Побит камък” е  разположено в землището на с. Нови хан, обл. Софийска, на около 2 км. южно  от ж.п. спирка “Побит камък”.

Минно-добивната дейност се осъществява на основание Договор за концесия от 6.02.2007 г. Приет с Решение № 847/7. 12.2006г. на МС.

В кариерата се извършва добив на кварцов пясък филтровъчен по открит начин. Запасите са утвърдени от ДКЗ с протокол № НБ – 22/1998 г.

Продукцията на кариерата от кварцов пясък е предназначена за очистване на питейни води, газове и агресивни течности, за задържане на прах.

В площта на находището се извършват добивани работи от 60 -те години на 20 век.

Към 01.01.1971 г. се изготвя геоложки доклад с изчислени запаси от филтриращ пясък.

През 1998 г., въз основа на предходни проучвания и изследвания е извършена ревизия и преоценка на запасите от Й. Воденичаров – гл. геолог на “Ватия” ЕАД.

Разработките в доклада са съгласувани максимално с положението на минните работи понастоящем.

Общи сведения за находището

Находището се намира в землището на с. Нови хан, Софийско, до вилна зона “Побит камък”, на левия бряг на Крушовско дере.

В геоложко отношение, районът на находището представлява крайната част на Софийския плиоценски басейн, в подножието на Плана планина.

Находище “Побит камък” е изградено от сиво-виолетови глинести шисти и пясъчници с перм (Р) – триаска (Т) възраст. Пластовете са тънкослойни, със значително количество средно големи мусковитови люспи. Върху подложка от червени триаски пясъчници (бундзандщайн), дискордантно залягат груби, нееднородни рахли пясъци (N2). В основата си те са светло виолетови на цвят, а в горната част на профила – ръждиво жълти. Това е промишления пласт кварцови пясъци. Представен е от прослойки с дебелина до 5 м., с различен цвят, минерален и гранулометричен състав.

Находището е проучено от “Ватия” АД със сондажи през 1982 – 1984 год. През 1998 год.  са утвърдени запаси с протокол  №  НБ – 22/1998 год. на МОСВ.

Района на находище “Побит камък” е разположено в слабохълмист терен, в подножието на Плана планина с добре развита горска растителност – широколистна и иглолистна.

Географското положение и орографските особености обуславят умереноконтинетналния характер на района на находището.

Геоложка и хидрогеоложка изученост

За района на Софийското поле са изготвени топографски  карти  в М = 1 : 25 000  и  М = 1 : 5 000  от “Геопланпроект” София.

При провеждане на геологопроучвателните работи е използван топографо-геодезичен план в М = 1:500. Проучването е извършено с 30 броя вертикални сондажи, разположени по мрежа приблизително 50 х 50 м. Всички сондажи пресичат цялата мощност на полезното изкопаемо до подложката му. Опробването на пясъците е извършвано секционно с различна дължина на секциите, в зависимост от литоложките особености на пласта – от 4 до 10 м. Определен е химичния и гранулометричен състав на суровината.

За района на находището има теренно – ситуационен план в М = 1 : 1 000, надлъжни и напречни геоложки разрези, както и осъвременена теренна снимка.

От 1950 год. на кариерата се извършва добив от ДМП “Изомат” гр. София. През 1964 год. тя се предава на ДМП “Ватия”, чийто правоприемник е днес “ВАТИЯ” АД.

Хидро-геоложките и минно-технически условия на находището неналагат провеждане на специални хидрогеоложки проучвания, поради леките и сравнително прости условия за открита експлоатация. В хидро-геоложко отношение, находище “Побит камък”  се определя като сухо, поради високите филтрационни качества на вместващите скали. Речната мрежа в района е слабо развита. Най-близката река, която минава на около 1 км. южно от находището е р. Габра.

Качествена характеристика на полезното изкопаемо

Кварцовите пясъци в находище “Побит камък” са част от крайбрежни езерни отложения и са пряк резултат от механичната ерозия на тракийските пясъчници, които се разкриват в съседство.

Находището е изградено сиво-виолетови глинести шисти и пясъчници с възраст перм (Р)  – триас (Т). Пластовете са тънкослойни, със значително количество средно големи мусковитови люспи. Дискордантно върху тях лежат плиоценски седименти – едрокъсови, глинести, виолетово оцветени чакъли, в алтернация с тънки глинести прослойки. Чакълите са с преобладаващи размери – 5-10 мм. Конкордантно над тях са разположени кварцови пясъци – в долните нива червено – виолетови, а в горните – сиви, до почти бели. Именно това е промишленият пласт кварцови пясъци. Той е представен от прослойки с дебелина до 5 м. с различно оцветяване, минерален и гранулометричен състав. Мощността  на пясъчната задруга достига до 20 – 25 м., а средната мощност на пласта е 24,40 м. Глинестата съставка на пясъчния пласт на места достига до 5%.

Като цяло, комплексът от пясъчници запада на юг, с наклон 15 0.

В качествено отношение, пясъците отговарят на ОН 335215-8-82 и имат  следния химичен състав:

съдържание на  SiO2 > 90 %;
съдържание на  Al2O3 < 4 %;
съдържание на   Fe2O3 < 0,5 %;
карбонати < 0,25 %.