Находище “Гърмище”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Справка за концесията от Национален концесионнен регистър.

Местоположение  

Находище “Гърмище” е  разположено в землището на с. Чепърлянци, обл. Софийска, на около 65 km северозападно от гр. София.

В кариерата се извършва добив на огнеупорни глини по открит начин. Същата е проучена от Комитета по геология, а запасите са утвърдени от ДКЗ с протокол № 1103/1973 год.

Продукцията на кариерата за огнеупорни глини е предназначена да задоволява нуждите на производството на огнеупорни, порцеланови, санитаро-керамични, фаянсови, строително-керамични и електро-изолационни изделия.

В площта на находището се извършват добивни работи от 1974 г.

През 1978 год. от Министерството към ММР, е изготвен цялостен проект за строителство на открита кариера за добив на огнеупорни глини.

Развитието на минните работи е разчетено в контура на утвърдените геоложки запаси и концесионната площ.

Геоморфоложки сведения за находището

Находището се намира на около 65 km северозападно от гр. София и на 20 km западно от гр. Годеч, в землището на с. Чепърлянци, Софийско.

Находище „Гърмище” е разположено в т.н. Годечка високо равнинна хълмиста област, която има заравнен, слабо хълмист релеф. Средната надморска височина по цялата тази област е около 650–750 m. Най-високата точка е вр. Углярница (772,6 m).

Общият равнинен характер на областта се нарушава само в западната част, където р.Нишава се врязва дълбоко от 40 до 60 m в малмските варовици.

На юг от тази област се разполага разчленената високохълмиста Витан – Калотинска област с най-висока кота – 952,9 m.

На север от Годечката хълмиста област се простира Видличко-Клокотнишкото плоскогорие – една обширна област значително издигната над Годечката хълмиста заравненост, съставена от множество отделни върхове и ридове със средна надморска височина около 1200 m.

Речната мрежа е добре разчленена. Отводняването на областта се извършва от р. Нишава и нейния приток р. Чепърлийска.

Географското положение и орографските особености обуславят умереноконтинетналния характер на района на находището. Климатът е с резки  колебания на температурите, обусловени от значителната надморската височина на района.

Средните месечни суми на валежите имат два максимума: главен – през месец май и второстепенен – през месец юни. Двата минимума са през месеците февруари и март.

Преобладаващите ветрове са западни и северозападните, като средната им скорост е от 2 до 5 m/s.

Геоложка и хидрогеоложка изученост

В Западна България, където попада района на находище „Гърмище” са работили много български и чуждестранни геолози.

През 1930 г. Ст. Бончев изучава тектонския строеж на този район. По същото време Б. Каменов определя кимериджката фауна.

През 1951 г. Г. Атанасов и Б. Алексиев провеждат седиментно-петрографски проучвания на юрските отложения в Софийска Стара планина, за търсене на фосфоритни суровини и седиментни железни руди. Те дават подробно описание на юрата по стратиграфски хоризонти и разглеждат условията на седиментация и формиране на юрските утайки.

В Годечка област през 1957 г. се провежда геоложко картиране в М 1:25 000. В окончателния доклад е дадено подробно описание на стратиграфията и тектониката на района, на полезните изкопаеми, но не се споменава за огнеупорните глини.

През 1962 г. в резултат на проучвателно-търсещи геоложки работи, бяха открити сравнително малки находища на огнеупорни глини. В периода 1962–1968 г. бяха проведени детайлни геоложки проучвания на няколко находища, между които и находище „Гърмище”. Поради факта, че пластовете глини залягат близко до повърхността, проучването на същите е проведено само с канави, шахти и шурфи. Прокарване на проучвателни сондажи бе нецелесъобразно. Резултатите от проучването са отразени в доклад с изчислени и утвърдени от ДКЗ запаси.

Поради леките и несложни хидрогеоложки условия за открита експлоатация на находище „Гърмище”, специални хидрогеоложки изследвания не са проведени. За същите се съди, изхождайки от геоложкия строеж и физико-географските условия на находището и района, както и по аналогия на находище „Хайдушки връх”, където са провеждани детайлни хидрогеоложки работи.

Качествена и техноложка характеристика

Пластовете глини в находище „Гърмище” са относително издържани както по простирание, така и по падение. Вследствие на пластичните деформации, мощноста им е непостоянна, а оттам и качествените им показатели – неиздържани.

В качествено отношение, глината отговаря на ОН 338057 – 90, а именно:

  • съдържание на Al2O3 + TiO2 –           min.    30,0 %;
  • съдържание на Fe2O3 –           max.   3,4 %;
  • загуби при накаляване                           –           max.   12,0 %;
  • огнеупорност                                               –           min.    1700°С;
  • влага                                                                 –           max.   16,0 %.