Находище „Подгумер”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Справка за концесията от Национален концесионнен регистър.

Местоположение  

Находище „Подгумер”  е разположено в землището на с. Подгумер, обл. Софийска, на около 12 km североизточно от гр. София.

Минно-добивната дейност се осъществява на основание Договор за концесия от 06.04.2006 г., приет с Решение №127/08.03.2006 на МС.

В кариерата се извършва добив на кварцов пясък по открит начин. Проучването на находището е извършвано на три пъти, а запасите са утвърдени от ДКЗ с протокол  № НБ – 46/1999 год.

Продукцията на кариерата от кварцов пясък е предназначена да задоволява нуждите в леярското производство. Формовъчните леярски пясъци имат основно положение в металургичната промишленост. Значително по-малка част от тях бе използвана без допълнителна преработка при производството на цветно опаковъчно стъкло в СТИНД – София.

В площта на находището се извършват добивни работи от 60-те години.

През 1971 – 1974 год. от “Комитета по геология” се извършват проучвателни и експлоатационни работи, в резултат на което е съставен цялостен геоложки доклад с изчислени запаси за находище “Подгумер”.

През 1999 год., въз основа на предходни проучвания и изследвания е извършена ревизия и преоценка на запасите от инж. Ст. Григоров и колектив.

Развитието на минните работи е разчетено в контура на утвърдените геоложки запаси и заявените за концесия площи.

Находище “Подгумер” е разположено в северните окрайнини на Софийското поле, където то преминава постепенно в южните склонове на Стара планина.

Основната отводнителна артерия е река Искър. По-големи реки, протичащи през района са Стари Искър, Войняшка и Локорска река. В непосредствена близост до находището има дере, което не пресъхва, но дебитът му е минимален. Като цяло, в хидрогеоложко отношение, находището е сухо.

Района на находище  “Подгумер”  попада в слабохълмистата, с неголеми възвишения част на Софийското поле, прорязана от сравнително плитки оврази и долове с посока север – юг. Релефът е спокоен, със заоблени форми и полегати склонове.

Географското положение и орографските особености обуславят умереноконтинетналния характер на района на находището.

Геоложка и хидрогеоложка изученост

За района на Софийското поле са изготвени топографски  карти  в М = 1 : 25 000  и  М = 1 : 5 000  от “Геопланпроект” София.

При провеждане на геолого-проучвателните работи е използван топографо-геодезичен план в М = 1 : 500.

Още през 1958 год. на площите на проучваните участъци започват систематични търсещи, предварителни и детайлни работи.

През 1962 год. се провеждат търсещи работи от “Дирекция за инженерно – геоложки, хидрогеоложки и строителни материали”.

Във връзка с построяването на металургичния комбинат Кремиковци и необходимостта от пясъци за металолеенето в близост до него, през 1963 год. ДМП  “Изомат”, София извършва проучвателни работи в района на находището по афльоримента на пясъците и започва експлоатация.

През 1969 – 1971 год.  ДМП “Ватия”, с. Негушево прокарва 15 сондажи в находището.

През 1972 – 1974 год. ДСО “Геоложки проучвания” извършват търсещи проучвателни работи за кварцови пясъци по цялата северна част на Софийския плиоценски басейн между селата Войняговци и Балша.

И през трите етапа на сондажното проучване, сондажната ядка е изцяло опробвана на интервали. В изчисляването на досега заведените запаси от различните етапи на проучване са участвали резултатите от анализите на 164 броя проби. Анализирането на пробите е извършено в специализирани лаборатории.

За изясняване на хидрогеоложките условия в находището не са провеждани специални хидрогеоложки проучвания, поради леките и сравнително прости условия за открита експлоатация. Теренът на самото находище е сух, прорязан от сравнително дълбоко изрязани ровини със стръмни брегове, голяма част от които вече не съществуват, попадайки в котлована на откритата кариера. Подпочвени води няма. При прокарване на сондажи, водно ниво не е установено.

Акумулатори на вода се явяват само пясъците в находището. То е разположено на южния склон и снежната покривка сравнително бързо се стопява. Тези води не се задържат дълго, тъй като се процеждат през пясъците, които служат за естествен дренаж и ги акумулират в по-ниските части на пясъчния пласт в южна посока.

Хидрогеоложките условия в находището не затрудняват експлоатационните работи.

Качествена характеристика на полезното изкопаемо

В геоложко отношение, находището е част от широка синклинална структура със северозападно – югоизточна посока. Синклиналното понижение се маркира от пластовете на плиоцена, който в окрайните му части затъва. Маркирано е стъпаловидно блоково пропадане от полите на Стара планина на юг.

Находището е изградено от глинесто – песъкливи материали, кварцови пясъци и песъкливи глини от плиоцена  (Т1)  на Софийския въглищен басейн.

Пясъците са предимно кварцови, до кварц-мусковитови. По зърнометричен състав  варират от фино – до грубозърнести. Имат форма на лещи и неиздържани пластове.

Глините също имат широко разпространение и разнообразие в цвета, което се определя както от различните количествени съотношения между глинестите минерали, така и от съдържанията на оцветяващите окиси, хидроокиси и органично вещество.

Седиментните пластове затъват нормално в южна посока. На границата с долнотриаските пясъчници се наблюдават едрозърнести пясъци, на места почти скални късове.

Пясъците са рахли, неспоени, нееднородни по зърнометричен състав и съдържат повсеместно различно количество глинесто вещество.

В качествено отношение, пясъците имат следния химичен състав:

  • съдържание на  SiO2 –           90,27%;
  • съдържание на  Al2O3 –             5,04%;
  • съдържание на   Fe2O3 –             0,83%.

Съгласно БДС 4075 – 71, пясъкът от кариера “Подгумер” се определя като дребно, до среднозърнест.

Пласта от кварцови пясъци е имал естествени разкрития по северния борд, като е залягал непосредствено над триаските пясъчници изграждащи склоновете северно от находището.

Продуктивния пласт в южна посока, но с наклони по-големи от този на наклоните на склона и покривката му изградена от едрозърнести глинести пясъци значително нараства в тази посока.

Както покривката, така и пясъчния слой са изградени от рахли, неспоени материали.