Цех “Крайчинец”

Местоположение   

Преработвателният цех “Крайчинец” е разположен на около 1 кm. източно от гр. Белово. Той разполага с две технологични линии за добив на насипна мозайка и на мраморно брашно .

Производство на  насипна мозайка

Инсталацията преработва мраморна суровина подадена от кариера “Крайчинец”. Суровината, от автосамосвалине, се подава в приемният бункер, откъдето чрез пластинчат питател се подава в челюстна трошачка 600-900. В нея, материала се натрошава до фракция 60 ? 90 мм. По ГТЛ, така натрошената мраморна суровина постъпва за донатрошаване в конусна дробилка ДКТ 1200 СА до 15 мм.

От конусната дробилка, чрез ГТЛ, материала се подава на сито ВП – 60 за пресяване и надситовия остатък се връща отново за донатрошаване в конусната трошачка.

Мраморното брашно, отделено от вибрационното сито, по ГТЛ се подава в бункер. Отсевният материал от 4 ? 6 мм. попада на второ сито ВП – 40 с два етажа, в които полученият продукт се фракционира. Това е готовата продукция от трошен камък за  мозайка № 2,4,6,8.

Така фракционираният материал по 4 броя ГТЛ –и се отвежда до 4 бункера с вместимост 15 м3, всеки един от тях. Постъпилата суровина се източва в автосамосвали, претегля се на кантар и се стифира на площадка. Практиката показва, че при транспортирането на материала от бункера до площадката се получават около 5% загуби. От стифа готовата продукция се експедира по потребители.

Производство на мраморно брашно

Мраморната суровина посредством автосамосвали се подава в приемен бункер чрез пластинчат питател и ГТЛ. Суровината постъпва за изсушаване в сушилен барабан до 0.5 ? 1 % влага. За целта се използва промишлена нафта, подавана от горелка “Метеор” – 30. От сушилния барабан, изсушения материал по ГТЛ се подава в приемен бункер, откъдето постъпва за смилане в топкова мелница.

Така смляната суровина – готова продукция, в зависимост от предварително подаденият материал чрез ГТЛ и елеватор постъпва в три бункера с вместимост 50 м3 всеки от тях.