Ватия Холдинг АД

ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД е учредено през 2006 година с цел провеждане на единна корпоративна политика  – бюджетиране, производствени правила, сертифициране, финансова отчетност, вътрешен контрол, подбор и управление на човешките ресурси, спазване на стриктна дисциплина и бизнес етика.

В холдинговата структура работят по трудов договор близо 300 души, висококвалифицирани ръководни служители, специалисти по проучване и добив на подземни богатсва, икономисти и работници. Поради динамично развиващия се отрасъл и непрекъснато навлизащите европейски технологии и стандарти , персоналът на групата  преминава   различни форми за повишаване на квалификацията.

Дружеството притежава концесии за следните осем находища:

  • Находище „Подгумер”, с.Подгумер, обл.София за добив на кварцови пясъци.
  • Находище „Гърмище”, с.Чепърлинци, Софийска област за добив на огнеупорни глини.
  • Находище „Побит камък”, с.Нови хан, Софийска област  за добив на кварцови пясъци за филтрационни цели.
  • Находище „Малък Гайтановец” община Белово, обл. Пазарджик, за добив на доломити.
  • Находище „Бистрица”, с.Бистрица, обл.София, за добив на огнеупорна пръст.
  • Находище „Стрелча Мерата” – участъци „Мерата”, „Мали кладни дял” и „Банчовец” за добив на пегматити-фелдшпати.
  • Находище „Овчарово”, с.Овчарово, обл.Хасково, за добив на талкошисти
  • Находище „Сакар планина”- участък „Богомил”, с.Богомил, обл. Хасково, за добив на кварц за кварцово стъкло.

Експлоатира и находище „Крайчинец”, община Белово, обл. Пазарджик  за добив на мраморна суровина, за което очаква да получи концесия по право.

Всички концесионни площи са собственост на концесионера.