Новини

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

 e-mail: vatiaquartz@gmail.com.

УВЕДОМЯва

За предстоящо ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ДОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД““, с местоположение ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово.

Материалите за всички заинтересовани (Доклад за ОВОС с всички приложения към него) са достъпни на страницата на „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, както и всеки ден от 10 до 15 часа в сградите на Община Ветово, Кметство Сеново и Кметство Глоджево, област Русе, РИОСВ – Русе бул.“Придунавски“ №20, п.к. 26, „ВАТИЯ КВАРЦ“ АД, гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ.

Срещите за общественото обсъждане на ДОВОС ще се състоят в:

1. Община Ветово на 07.03.2024 г., от 09:00 часа, в Младежкия дом на ул. „Дунав“ № 1

2. Град Глоджево на 07.03.2024 г., от 10:30 часа, в Пенсионерския клуб с адрес ул. „ Димитър Благоев“ № 40 А.

3. Град Сеново на 07.03.2024 г., от 13:00 часа, в Пенсионерски клуб „Поляната“ на ул. „Александър Стамболийски“ № 57 А.

Обявата за предстоящите обществени обсъждания на ДОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД““, с местоположение ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово е поместена във вестник Телеграф, брой от 01.02.2024 г.

Писмени становища и мнения могат да се получават на:

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел.. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17; e-mail: vatiaquartz@gmail.com

Адрес: 7000 гр. Русе, бул.“Придунавски“ №20, п.к. 26, тел. 082/820 774; факс 082/820 799;

email:riosv@riosvruse.org

УВЕДОМЛЕНИЕ/ПОЛИТИКА

 ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружествата от групата на „ВАТИЯ  ХОЛДИНГ” АД , а именно:

„ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД

„ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕООД

„ВАТИЯ” АД

„БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ” АД

 „ГЕОМИНЕРАЛ”АД

прилагат всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент ЕС 2016/679, Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Основен стремеж при работа с лични данни –

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване;

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

С оглед наш легитимен интерес

Какви данни обработваме :

данни за идентификация :

 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

други данни:

 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
  • електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания;
  • друга обратна връзка, която получаваме от вас;
  • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер)
  • видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността в Дружеството;

Когато обработваме основните Ви лични данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент ЕС 2016/679, Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти .

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на десет години от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
 • охранителни фирми във връзка с обработване на видеозаписите от обекта или осигуряване на пропускателния режим в обекта;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката :С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

e-mail: vatiaquartz@gmail.com.

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за «Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище  “Златен дол”, участък “II“ и участък “III“.

Местоположение:

Землищата на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Запасите и ресурсите на индустриални минерали – каолин-кварцова суровина в участък “II“ и участък “III“ на находище „Златен дол“ са установени при проведено геоложко проучване в периода 2015-2017 г. на основание сключен договор на „ВАТИЯ КВАРЦ” АД с Министъра на енергетиката. Общата площ на установените запаси и ресурси  възлиза на 758 046.0  m2. За осъществяване на дейността е необходима проекто-концесионна площ от  5 965 662,0  m2.

Предвижда се максимално годишно да се изземва около 1 100 000 t каолиново-кварцова суровина, за концесионен период от 35 години. Разработката на находището ще се извършва по открит начин, без провеждане на пробивно-взривни работи. Разкривката (почвен слой, льос и вътрешна разкривка) и каолин-кварцовата суровина ще се изкопават директно от масива чрез хидравличен багер и ще се натоварват на автотранспорт. Разкривните материали  ще се депонира на почвени депа и насипища в рамките на проекто-концесионната площ. Добитата суровина ще се извозва извън  находището. Тя ще се преработва до получаване на фракции каолин и кварцов пясък във външна инсталация, която не е предмет на това инвестиционно предложение.

В кариерите на участъците на находище „Златен дол“ ще се извършва поетапна техническа и биологична рекултивация.

Не се налага усвояване на земи извън проекто-конценсионната площ на находище „Златен дол за изграждане на външни пътни връзки. Ще се ползват полски пътища, които при необходимост ще бъдат укрепени. Водоснабдяване и електроснабдяване на обекта не се предвиждат.

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел.. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17; e-mail: vatiaquartz@gmail.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Русе;

Адрес: 7000 гр. Русе, бул.“Придунавски“ №20, п.к. 26, тел. 082/820 774; факс 082/820 799;

email:riosv@riosvruse.org

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

e-mail: vatiaquartz@gmail.com.

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за «Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище  “Блян”, участък “VII“, участък “I“, участък “III“ и участък “IV и V“.

Местоположение:

Землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област Русе.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Запасите и ресурсите на индустриални минерали – каолин-кварцова суровина в участък “VII“, участък “I“, участък “III“ и участък “IV и V“ на находище „Блян“ са установени при проведено геоложко проучване в периода 2015-2017 г. на основание сключен договор на „ВАТИЯ КВАРЦ” АД с Министъра на енергетиката. Общата площ на установените запаси и ресурси  възлиза на 869 140,60 m2. За осъществяване на дейността е необходима проекто-концесионна площ от  6 895 586,0 m2.

Предвижда се максимално годишно да се изземва около 1 100 000 t каолиново-кварцова суровина, за концесионен период от 35 години. Разработката на находището ще се извършва по открит начин, без провеждане на пробивно-взривни работи. Разкривката (почвен слой, льос и вътрешна разкривка) и каолин-кварцовата суровина ще се изкопават директно от масива чрез хидравличен багер и ще се натоварват на автотранспорт. Разкривните материали  ще се депонира на почвени депа и насипища в рамките на проекто-концесионната площ. Добитата суровина ще се извозва извън  находището. Тя ще се преработва до получаване на фракции каолин и кварцов пясък във външна инсталация, която не е предмет на това инвестиционно предложение.

В кариерите на участъците на находище „Блян“ ще се извършва поетапна техническа и биологична рекултивация.

Не се налага усвояване на земи извън проекто-конценсионната площ на находище „Блян за изграждане на външни пътни връзки. Ще се ползват полски пътища, които при необходимост ще бъдат укрепени. Водоснабдяване и електроснабдяване на обекта не се предвиждат.

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел.. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17; e-mail: vatiaquartz@gmail.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Русе;

Адрес: 7000 гр. Русе, бул.“Придунавски“ №20, п.к. 26, тел. 082/820 774; факс 082/820 799;

e-mail:riosv@riosv-ruse.org

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

email: office@vatia.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за «Продължаване на срока на предоставена концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище Стрелча – Мерата”, участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец”.

Местоположение:

Землище на гр. Стрелча, Община Стрелча, областПанагюрище

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД – СОФИЯ е титуляр на държавна концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити от находище “Стрелча – Мерата” – участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец” със срок 08.12.2018 г.

СРешение № 658/08.08.2016 г.МС приемапредложение на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД за изменение на договор за предоставяне на концесията спродължение от 15 годинидо 08.12.2033г.

Предвижда се запазване на концесионните площи и на досега прилаганата технология за експлоатация в участъците на находище „Стрелча-Мерата“ – открит добив на индустриални минерали – пегматити чрез разкриване на полезното изкопаемо и отбиване на минната маса при прилагане на пробивно-взривни работи, натоварване на скалната маса на автосамосвали и извозване извън обектите на находището като краен продукт. Средно годишно от находището ще се изземват около 100 000 t пегматити.

В кариерите на участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец” ще се извършва поетапна рекултивация. Почвените материали ще се съхранват разделно на временни депа с цел оползотворяване за рекултивационни дейности; скалната разкривка ще се депонира на две насипища, които ще се рекултивират в края на концесионния срок.

Ще се ползва съществуващата инфраструктура.

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. 0899 919 850;факс:+359 2 854 81 17; email: office@vatia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Пазарджик;

Адрес: 4400 Пазарджик; П.К. 220; ул. “Генерал Гурко”№3, ет.4;тел. 034/ 40 19 35; Факс: 034/ 44 55 85; e-mail:  riewpz@riewpz.org.


О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

email: office@vatia.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение заДобив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити от находище “Малък Гайтановец”, община Белово, област Пазарджик с продължаване на срока на предоставената държавна концесия“.

Местоположение:

Землища на гр. Белово и с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД – СОФИЯ е титуляр на държавна концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали –доломити от находище “Малък Гайтановец“, община Белово със срок 08.12.2018 г.

СРешение № 1042 от 5 декември 2016 годинаМС приемапредложение на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД за изменение на договор за предоставяне на концесията с продължение от 15 годинидо 08.12.2033г.

Предвижда се запазване на концесионната площ и на досега прилаганата технология за експлоатация в находище „Малък Гайтановец“ – открит добив на индустриални минерали – доломити чрез непрекъснато изземване на запасите. Разкриването, подготовката и добивът на полезното изкопаемо се извършва по две технологични схеми – чрез прилагане на комплекс от пробивно-взривни работи и без пробивно-взривни работи, натоварване на скалната маса на автосамосвали и извозване извън находището за първична преработка. Средно годишно от находището ще се изземват около 100 000 t доломити.

В кариерата ще се извършва поетапна рекултивация. Почвените материали ще се съхранват разделно на временно депо с цел оползотворяване за рекултивационни дейности.

Ще се ползва съществуващата инфраструктура.

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. 0899 919 850;факс:+359 2 854 81 17; email: office@vatia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Пазарджик;

Адрес: 4400 Пазарджик; П.К. 220; ул. “Генерал Гурко”№3, ет.4;тел. 034/ 40 19 35; Факс: 034/ 44 55 85; e-mail:  riewpz@riewpz.org

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на “ВАТИЯ ХОЛДИНГ”АД относно политиката на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд