Находище “Бистрица”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Справка за концесията от Национален концесионнен регистър.

Местоположение  

Находище “Бистрица” е разположено в землището на 8  км. южно от гр.София, непосредствено до шосето София-Бистрица.

Минно-добивната дейност се осъществява на основание Договор за концесия от 18.12.2006г. приет с Решение №780/14.11.2006г. на МС

В кариерата се извършва добив на огнеупорна пръст, която намира приложение в производството на огнеупорни тухли, изолации и др. Проучването на находището е извършвано на два етапа, а запасите са утвърдени от ДКЗ с протокол №НБ- 9/ 31.01.2000 год.

В площта на находището се извършват добивни работи от 60-те години. През 1999 год., въз основа на преходни проучвания и изследвания, е извършена ревизия и преоценка на запасите от инж. Ст.Григоров и колектив.

Общи сведения за находището

Находището се намира в землището на община София, обл.Софийска, на около 8 км. южно от гр. София в местността “Бялата кал”.

На юг то е ограничено от пътя Бистрица-София, на север- от рудничен път, а на изток и запад- от условни граници, съвпадащи с границите на площта в акта за изключителна държавна собственост.

Същото е проучено от ДМП “Ватия” през 1966-1989 год. Запасите са изчислени към 01.01.1999 год. и утвърдени от ДКЗ с протокол № НБ – 9/31.01.2000 год. на МОСВ. Кариерата се разработва от 50 години като находище на огнеупорна пръст за битови нужди.

Находище “Бистрица” е разположено в източните дялове на Витоша планина и най-южната периферна част от Софийската котловина.

Основна отводнителна артерия в района е р.Искър. В близост до находището протича р.Бистришка, която води началото си от високите части на Витоша.

Районът попада в две климатични области – област на котловинния релеф и планинска климатична област.

Климатът на котловинния релеф, характерен за затворените котловини като софийската, се проявява с отрицателни средномесечни температури на най-студения месец януари и чести интензивни температурни инверсии.

Планинската климатична област се характеризира в по-голямата си част с планински климат. Снежната покривка се задържа значително, пролетта е по-хладна от есента, лятото е прохладно, а есента-влажна.

Геоложка и хидрогеоложка изученост

За района на находището са изготвени топографски карти в М =1 : 25 000 и М = 1 : 5 000 от “Геопланпроект” София.

При провеждане на геолого-проучвателни работи е използван топографо-геодезичен план в М= 1:500. Теренно – ситуационният план на кариерата е в координатна система от 1970г. и Балтийско височинно ниво.

Кариерата е заснета на терена инструментално, с привързване към работни полигонови точки при изготвянето на снимката.

Проучването на находището е извършено на два етапа –  през 50-те години със сондажи от ДМП “Изомат” и впоследствие  с минни изработки. С прокараните 1812 л.м. галерии, разсечки и комини е оконтурено и тялото в южната и югозападна посока до шосето София-Бистрица.

Находище “Бистрица” е разположено в северните окрайнини на Плана планина. Теренът е хълмист, с подчертани наклони в южна посока.

Теренът на самото находище е леко наклонен в югоизточна посока, като разликата между най-ниската и най-високата му кота е 50м. Подпочвените води са високи. При подземната експлоатация, рудничните води са представлявали голям проблем. В повечето случаи, те са се появявали на границата на тялото от огнеупорна пръст и вместващите го пермски пясъчници, където контактът е тектонски.

Находището е разположено на южен склон и снежната покривка сравнително бързо се стопява. Атмосферните води се оттичат по склона. Откритият участък е разположен в най-високата част на находището и вода в котловината не се задържа.

Качествена характеристика на полезното изкопаемо

В геоложко отношение, районът на находището се намира в южната част на границата между Централното и Западно Средногорие.

Огнеупорната пръст представлява песъклива-глинеста маса, тектонски продукт по своя произход – запълващ разломна зона, допълнително усложнена от напречни разломи.

В геоложкия строеж на находището вземат участие миоценски наслаги и пермски седименти.

Миоценските наслаги са представени от валуни, конгломерати, пясъци и глини. Те са разположени около неголямо тяло с пермска възраст, изградено то полимиктови пясъчници.

Полимиктовите пясъчници са здрави, дребно до среднозърнести с глинесто-железноокисна спойка. Теригенните зърна са представени основно от кварц, по-малко плагиоклаз, калиев фелдшпат и рядко мусковит. Срещат се единични зърна от апатит, циркон и епидот.

Пясъчниковите пластове са средно до дебелопластови, силно напукани. Те са с посока 3400 – 3500 и страна на югозапад под ъгъл 400.

Миоценските и пермски материали са покрити повсеместно с почвен слой, чиято мощност варира от 4-5 см. до 30-40 см. , рядко повече.

Суровината е окачествена съгласно изискванията на         БДС 7723-72 – “Пръст огнеупорна”.

Средните съдържания за открития участък по отделни компоненти са следните:

  • SiO2 65.07%
  • Fe2O3 1.99%
  • Al2O3 20.95%
  • глинеста маса                      50-60%
  • огнеупорност          14700– 15900

Специални изследвания за приложимостта на огнеупорната пръст в находището не са извършвани.

Съгласно класификацията на запасите за находища на глини и каолини, находище “Бистрица” се отнася към III група – находище със сложен геоложки строеж, резки изменения на мощността и неравномерно разпределение на полезните компоненти в огнеупорната пръст по падение и простиране.