Цех “Доломитен”

Технология на преработката

Местоположение   

Преработвателният цех “Доломитен” обслужва кариера “Малък Гайтановец” и е разположен на около 1 км. източно от гр. Белово. Той разполага с пет технологични линии за добив на мляна доломитна продукцията.

В него се преработва доломитната суровина в млян доломит. Същата се доставя с автосамосвали от кариера “Малък Гайтановец”.

Технологичните линии (ТПИ) с които е оборудван цеха са пет на брой. Суровината се подава от площадката на челюстна трошачка, в която се постига фракция 0 – 20 мм. Материала се донатрошава от преплекса и посредством елеватор се подава към пресевният барабан.

Пресетият материал представлява готовата продукция. Надситовият остатък повторно се подава на преплекса за досмилане и донатрошаване. Така обработеният материал също е крайна продукция.

Фракция 0 – 50 мм., посредством ГТЛ се стифира в насипно състояние.

При влажно време, поради голямото количество влага в самата суровина, ситата на преплекса и пресевния барабан се забиват, което предизвиква спад в производителността.

От складовите помещения, продукцията се експедира посредством автотранспорт до ж.п. гара Белово, откъдето чрез вагони се транспортира до съответните потребители. Всяка партида от готовата продукция задължително се окачествява преди експедирането й.