Булгармин инженеринг АД

„Булгармин инженеринг” АД осъществява основната си производствена дейност във фабрика за преработка на пегматити-фелдшпати, находяща се в района на гр. Стрелча, обл. Пазарджик.

Преработвателната фабрика разполага с три технологични линии – за трошене, пресяване, смилане и суха магнитна сепарация на продукцията. За осъществяване на магнитната сепарация през 2006 година е въведена в експлоатация нова технологична линия с високоефективен магнитен сепаратор, което доведе до разширяване   номенклатурата на произвежданите продукти и привеждането им в съответствие с европейските стандарти за качество. В резултат на това през 2007 година, пазарният дял на ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД в търговията с фелдшпат бе увеличен с 70% и зае първо място на територията на страната по производство и търговия на фелдшпати за стъкларската индустрия – най-бързо развиващият се отрасъл в България.

Добивната дейност дружеството осъществява със собствени технически средства – машини и съоръжения.