Ватия АД

„ВАТИЯ” АД с предмет на дейност: добив и преработка на нерудни суровини, производство на метални конструкции и отливки, търговия.

„Ватия” АД е едно от най-старите и утвърдени предприятия в страната с над 50-годишно активно присъствие на пазара с индустриални продукти, добив на неметални полезни изкопаеми и тяхната преработка, извършващо добив в страната и чужбина. Наименованието на дружеството е наследено от частното минно предприятие „Ватия” със собственик  Бакиш и предмет на дейност – добив на медна руда в местността „Арабаконак” Ботевградско.

След национализацията е образувано ДМП „Ватия” със седалище „Арабаконак” Ботевградско.За първи път е споменато в Разпореждане №663/17.06.1957 г. на МС на НРБ, като вече действащо предприятие.Със същото Разпореждане към ДМП „Ватия” са придадени обектите на ДМП „Средец”-София, чиято дейност е прекратена.

С Разпореждане № 118 /09.04.1964 г. на МС на НРБ се сливат ДМП „Ватия” и ДМП „Изомат”-София, като създава ДМП „Ватия” със седалище с.Негушево ,Софийска област към което се придават и части от ДМП „Никола Вапцаров”,Благоевградско и Промкомбината гр.Гоце Делчев.

С Разпореждане № 590/16.12.1970 г.на МС на НРБ ДМП „Ватия” се преобразува в Минно-обогатителен комбинат /МОК/ „Ватия”, като към него се придават ДМП „Торфодобив”,с.Байкал, Пернишко и ДМП „Флуорит”,с.Михалково, Смолянско, с предмет на дейност –добив на барит,флуорит,огнеупорни глини,фелдшпат и др.

С Разпореждане № 147/05.08.1976 г. на МС на НРБ, към МОК „Ватия” са придадени и обектите на ДМП „Белово” гр.Белово.

Със заповед № Р-14/30.04.1986 г. на СО „Металургия”, МОК „Ватия”  е преименуван на Минно-обогатително предприятие /МОП/

С Решение № 30/30.03.1989 г. на МС на НРБ, МОП „Ватия” става поделение на новообразуваната фирма ДФ „Минерал”.

Със Заповед № РД-17-37/20.06.1991 г. на МС на НРБ е прекратена дейността на ДФ „Минерал” , като активите и пасивите на прекратената фирма се приемат от пет новообразувани държавни фирми между които и ДФ „Ватия”

Със Заповед № РД-17-634/05.08.1991 г. на Министъра на индустрията, търговията и услугите ДФ „Ватия” се преобразува в Еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество под фирмата „Ватия” ООД, което поема всички права и задължения на преобразуваната фирма с предмет на дейност: добив и преработка на нерудни суровини, производство на метални конструкции и отливки, стоки и услуги за населението, търговия в страната и чужбина.

Със Заповед № РД-17-242/23.10.1995 г. на Министъра на Промишлеността, дружеството е преобразувано във „Ватия” ЕАД, със същия предмет на дейност.

С Решение № 7/10.03.1999 г. по ФД № 22351/91 г. на Софийски градски съд е вписана промяна в наименованието на дружеството, което става „Ватия” АД.

Важно е да се отбележи, че през периода 1962-1984 година „Ватия” АД провежда интензивно търсене и проучване на минерални суровини на територията на Република България. В тези програми са участвали едни от най-изявените български и съветски специалисти и светила в областта на геологията. Направените открития са окомплектовани в геоложки доклади и запасите са заведени и утвърдени в ДКЗ към МОСВ.